Jakie są rodzaje ubezpieczeń?

Jakie są rodzaje ubezpieczeń? Oto lista różnych typów najczęściej zawieranych ubezpieczeń wraz z ich krótkim opisem.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej
Ochrona dotyczy sytuacji, gdy w związku ze swoją działalnością lub posiadanym mieniem ubezpieczający w następstwie czynu niedozwolonego zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa), albo uszkodzenie lub zniszczenie mienia.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
Trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegających na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujących trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Za nieszczęśliwy wypadek objęty ubezpieczeniem uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną oraz zawał serca i udar mózgu, nie będący następstwem długotrwałej choroby, w wyniku którego ubezpieczony doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia
Szyby okienne i drzwiowe z wyłączeniem szyb w pojazdach i środkach transportu, oszklenie ścian i dachów, płyty szklane z mebli, gablot reklamowych, kontuarów, stołów i lad, przegrody ścienne, osłony kontuarów, boksów i kabin, lustra wiszące, stojące i zamontowane na stałe szyldy, witraże, rurki neonowe, wykładziny szklane.

Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym
Mienie przewożone na ryzyko ubezpieczonego, wszystkie środki transportu na terenie RP na podstawie krajowej dokumentacji przewozowej, zgodnie z normami i prawem transportowym.

Ubezpieczenie mienia od dewastacji
Umową może być objęty lokal i znajdujące się w nim mienie: towary, surowce, wyroby gotowe oraz mienie przyjęte od osób trzecich w celu wykonania usługi, również na ogrodzeniach, oświetleniu i dozorowanym placu, pod warunkiem, że składowanie tego mienia pod gołym niebem jest zgodne z obowiązującymi normami. Stałe elementy budynku, np. ściany, sufity, posadzki, piece, kominki, drzwi i okna wraz z zamknięciem i urządzeniami sygnalizacyjnymi, elementy wbudowane, np. meble, meblościanki, kuchnie, boazerie, oświetlenie.

Ubezpieczenie mienia od szkód spowodowanych żywiołami
Mienie będące własnością lub znajdujące się w posiadaniu ubezpieczającego, a także mienie prywatne jego pracowników. Zakres ubezpieczenia: Pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, jego części lub ładunku, z wyłączeniem zrzutu paliwa.

Ubezpieczenie mienia ruchomego od dewastacji (wandalizmu)
Przedmiotem ubezpieczenia są środki obrotowe i ubezpieczone mienie.

Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów
Budynki i budowle, urządzenia techniczne, maszyny, aparaty i narzędzia produkcyjne, urządzenia sklepów, magazynów i innych pomieszczeń handlowo-usługowych, biurowych, środki obrotowe, mienie przyjęte od osób trzecich w celu wykonania usługi, gotówka i inne wartości pieniężne, nakłady adaptacyjne, mienie osobistego użytku pracowników zatrudnionych u ubezpieczającego. Zakres ubezpieczenia: Szkody powstałe w wyniku działania ognia, bezpośredniego uderzenia pioruna, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, obsunięcia się ziemi, lawiny, następstwa szkód wodociągowych, uderzenia pojazdu kołowego, akcji ratowniczej.

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
Środki obrotowe, mienie osób trzecich, wyposażenie zakładów, gotówka i inne wartości pieniężne. Zakres ubezpieczenia: Kradzież z włamaniem – dokonana lub usiłowana, rabunek dokonany lub usiłowany, koszty napraw zabezpieczeń.

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
Budynki i budowle (w tym w budowie), wyposażenie, środki obrotowe, nakłady inwestycyjne, gotówka i wartości pieniężne poza schowkami, gotówka w schowkach ogniotrwałych, sprzęt elektroniczny. Zakres ubezpieczenia: Szkody powstałe wskutek pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, silnej wichury, powodzi, spływu wód po zboczach, opadów atmosferycznych (gradu i ulewy), osunięcia się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, szkody wodociągowe oraz powstałe wskutek akcji gaśniczej oraz wyburzeń albo odgruzowania.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) właściciela podmiotu gospodarczego oraz pracowników
Zdrowie i życie właściciela podmiotu gospodarczego oraz pracowników.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobie trzeciej (szkoda na osobie lub szkoda rzeczowa).

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu spółek kapitałowych
Ochrona odpowiedzialności cywilnej, jeżeli w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu jest on zobowiązany w myśl kodeksu handlowego do naprawienia szkody wyrządzonej spółce, akcjonariuszom, wspólnikom, osobom trzecim.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za wypadki przy pracy
Szkody wyrządzone pracownikom z tytułu wypadku przy pracy.

Ta lista najczęściej zawieranych typów ubezpieczeń wraz z opisem ich zakresu jest oczywiście niepełna. Postanowiłem jednak skupić się w tym artykule na tych najważniejszych rodzajach ubezpieczeń.

Polisa posagowa dla dziecka na przyszłość

Polisa dla dziecka na przyszłość, czyli co należy wiedzieć przed dokonaniem wyboru polisy. We wpisie tym postaram się zawrzeć najważniejsze informacje jakie należy wiedzieć o polisach posagowych.

Odkładanie pieniędzy na posag i przyszłość naszej pociechy jest wielce istotne w dzisiejszych czasach. Radość z posiadania potomka potrafi przysłonić rodzicowi cały świat. Obserwowanie jak dziecko dorasta i uczy się to najpiękniejsze chwile rodzicielstwa. Jako dobry rodzic starasz się zrobić dla niego wszystko. A co się stanie jeśli ulegniesz jakiemuś wypadkowi, który uniemożliwi Ci kontynuowanie kariery zawodowej albo co gorsza zakończy Twoje życie? Co się wówczas stanie z Twoim dzieckiem? Przeczytaj poniższy artykuł i zastanów się czy nie chciałbyś już w tej chwili zabezpieczyć finansowo swoje dziecko.

Śmierć któregoś z rodziców jest ogromnym szokiem, nie tylko dla dziecka. Prawie wszystkie polisy posagowe zostają zamknięte wypłatą pieniędzy – w formie stypendium podczas nauki lub jednorazowo, do wykorzystania, na przykład, przy kupnie mieszkania lub jego wyposażenia. Podejmując decyzję o formie zabezpieczenia przyszłości Twojego dziecka, pamiętaj, że w obecnych czasach może zdarzyć się praktycznie wszystko.

Banki i fundusze inwestycyjne oferują programy posagowe umożliwiające zapewnienie dziecku dobrego startu po kilku lub kilkunastu latach wpłacania składek. Programy te nie ochronią jednak przyszłości dziecka w razie wypadku jego rodzica lub obojga rodziców. Ochronę może zapewnić tylko ubezpieczeniowa polisa posagowa.

Polisa posagowa na dziecko

Polisy posagowe składają się z dwóch elementów: ochrony ubezpieczeniowej, obejmującej dziecko i/lub rodziców oraz funduszu inwestycyjnego. Ochronę zapewnia towarzystwo ubezpieczeniowe (składka stanowi zwykle kilka procent wpłat), zaś inwestycjami zajmuje się, w zależności od firmy, albo samo towarzystwo, albo zewnętrzny fundusz.
W przypadku śmierci jednego lub obojga rodziców towarzystwo wpłaci na rachunek dziecka sumę ubezpieczenia. Określa ją osoba wykupująca polisę, może to być zwykle od dziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. W zależności od polisy kontrolę nad tymi sumami otrzymuje kolejny prawny opiekun dziecka lub kapitał pozostaje w gestii towarzystwa ubezpieczeniowego do chwili osiągnięcia przez dziecko wieku 18 lub 21 lat (to również wynika z zapisów umowy polisy). W tym drugim przypadku pieniądze wciąż są inwestowane.

Polisa na ochronę dla rodziców

W razie śmierci dziecka w niektórych towarzystwach rodzice otrzymają odszkodowanie (jego wysokość określa polisa). Zawsze zostanie przekazana łączna suma zebranych i zainwestowanych pieniędzy. Nie zmniejszy to tragedii, ale pieniądze te zawsze mogą się przydać.
Niektóre polisy posiadają dodatkowe opcje chroniące zdrowie rodziców. Jeżeli spotka nas nieszczęśliwy wypadek skutkujący uszkodzeniem zdrowia lub trwałym inwalidztwem, zgłaszamy to towarzystwu ubezpieczeniowemu. W takich przypadkach można liczyć na odszkodowanie lub przejęcie przez towarzystwo obowiązku opłacania składek aż do końca trwania polisy. Tak czy tak, mamy pewność, że nasze dziecko wystartuje w dorosłe życie z jakimś kapitałem.

Małe pieniądze z polisy posagowej?

Polisy posagowe nadal u niektórych osób wywołują jednoznaczne skojarzenia z okresu sprzed 1990 roku. Po wielu latach oszczędzania na polisie, gdzie wpłaty były wysokie jak na ówczesne możliwości, dzieci otrzymywały w zasadzie grosze. Wynikało to z faktu, iż pieniądze te trafiały od razu do państwa, które ich nie inwestowało, lecz zużywało oszczędności swoich obywateli na bieżące potrzeby. Obecnie jednak towarzystwa ubezpieczeniowe są firmami działającymi na kapitalistycznym rynku kapitałowym, gdzie na takie rzeczy nie może być miejsca.

Jakie są rodzaje polis posagowych?

Jak wybrać polisę posagową na przyszłość dziecka? Polisy są różne, tak jak różne są towarzystwa ubezpieczeniowe. Firmy oferują rozmaite produkty, ponieważ chcą dać swoim klientom maksimum wyboru. Rodzice mogą więc wybierać opcje, które najbardziej im odpowiadają. Polisa może mieć zwiększony poziom ochrony (wówczas mniej pieniędzy jest inwestowanych) albo też zapewniać ochronę minimalną (wówczas większość pieniędzy trafia na rynek kapitałowy). Skutki można zwykle zniwelować: dokupując inną indywidualną polisę na życie lub wpłacając odrębne składki zwane lokacyjnymi.

Przykładowy zakres indywidualnego ubezpieczenia posagowego (zapisy umowy)

Ubezpieczenie obejmuje swoim zakresem zgon ubezpieczonego, dożycie uposażonego do końca trwania umowy. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego i uposażonego. Polisę można poszerzyć o następujące umowy dodatkowe:

– zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku,
– ubezpieczenie renty posagowej,
– inwalidztwo współubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
– przejęcie opłacania składek w przypadku całkowitego inwalidztwa ubezpieczonego,
– posagowy fundusz inwestycyjny.

Istnieje możliwość jednorazowego opłacenia składki za cały okres ubezpieczenia. Poza tym składki można opłacać miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie.

Nie ma możliwości zamiany danej ochrony ubezpieczeniowej na inną. Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie. Umowę może podpisać osoba w wieku od 18 do 65 lat (dla dziecka od 0 do 18 lat). Umowa trwa minimum 5 lat z zastrzeżeniem wieku ubezpieczonego 70 lat (w przypadku wpłaty jednorazowej jest to 80 lat). Współubezpieczony (uposażony), który ukończył 18 lat, ma prawo do skrócenia okresu ubezpieczenia, jeżeli zawarł związek małżeński, został rodzicem, rozpoczął naukę w szkole wyższej. Umowa może obowiązywać do 18. (w pierwszą rocznicę polisy po ukończeniu 18 lat) lub 25. roku życia (nie później niż w pierwszą rocznicę po ukończeniu 25 lat) uposażonego. Świadczenie jest wypłacane jednorazowo.

Podstawowe wykluczenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela:

Umowa jest rozwiązywana w przypadku:
– podania przez ubezpieczonego nieprawdziwych informacji na temat oceny ryzyka,
– jeżeli śmierć ubezpieczonego nastąpiła w wyniku umyślnego czynu uposażonego. Samobójstwa ubezpieczonego (w ciągu 2 lat od podpisania umowy).

a także jeżeli śmierć ubezpieczonego nastąpiła w wyniku:

– działań wojennych, stanu wojennego,
– dobrowolnego czynnego udziału ubezpieczonego w aktach przemocy, terroryzmu, rozruchach, zamieszkach,
– poddania się ubezpieczonego zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarską,
– oportunistycznej infekcji, jeżeli ubezpieczony w chwili śmierci był nosicielem HIV,
– samookaleczenia się ubezpieczonego.

Jak ulokować bezpiecznie pieniądze?

Jak ulokować bezpiecznie pieniądze? Jeśli nie lubisz ryzyka, a mniej bezpieczne obligacje skarbowe lub fundusze inwestycyjne Cię przerażają to najlepszą inwestycją będzie lokata bankowa. Należą one do najbezpieczniejszych obecnie form inwestowania pieniędzy. To bezpieczeństwo wynika z gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który w razie upadku banku zwróci inwestorom przynajmniej część oszczędności (do 100,000 euro).

W finansach niestety jest tak, że to co bezpieczniejsze, jest również zwykle mniej opłacalne. Dlatego na lokacie w banku przez rok zarabia się zwykle mniej niż niekiedy w kilka dni na giełdzie.

Stałe czy zmienne oprocentowanie lokaty?

Oprocentowanie (stopy) lokat zawsze liczone jest w okresie rocznym. Banki oferują lokaty o dwóch rodzajach oprocentowania: zmiennym oraz stałym. Wymienione jako pierwsze jest podnoszone lub raczej częściej obniżane wraz ze zmianami sytuacji na rynku pieniężnym. Drugi typ oprocentowania pozostaje utrzymany w całym okresie, na jaki zgodziłeś się wyłożyć pieniądze. Od lat inflacja w Polsce spada, a razem z nią, niestety, wysokość odsetek lokat w bankach. Przewidując taką możliwość, bankowcy oferują zwykle oprocentowanie stałe niższe od zmiennego.

Na jaki termin założyć lokatę?

Załóżmy, że lokujesz pieniądze w banku na dwa lata. Po pół roku potrzebujesz jednak gotówki na nowy samochód, bo starego nie opłaca się naprawiać. W przypadku, gdy zerwiesz lokatę, czyli rozwiążesz umowę z bankiem to stracisz oprocentowanie. Co najwyżej naliczone zostaną niewielkie odsetki (to zwykle zapisane jest w umowie lokaty), jak przy wkładach płatnych na każde żądanie. Koniecznie więc należy zapytać w banku (albo czytać uważnie regulamin) ile będzie wynosić oprocentowanie w razie zerwania lokaty.

Jak lokować pieniądze na lokacie?

Jeśli dysponujesz większą sumą pieniędzy lepiej jest podzielić ją na kilka porcji. Jeśli za jakiś czas okaże się, że potrzebujesz nieco grosza to zerwiesz tylko jedną z lokat, a reszta Twoich oszczędności będzie pracowała dalej. Często zdarza się, że od lokowania oszczędności na rok czy dwa lata bardziej opłacalne jest założenie np. lokaty półrocznej lub trzymiesięcznej, przedłużanej na kolejne, analogiczne okresy. Dzięki temu wcześniej możesz obracać pieniędzmi, a co za tym idzie uzyskane odsetki zainwestować.

Ile wynosi kapitalizacja odsetek na lokacie?

Oprocentowanie lokaty to nie wszystko. Zwrócisz także należy uwagę na to z jaką częstotliwością bank nalicza odsetki, bo im częściej, tym lepiej. Będziesz mieć wówczas stały dopływ pieniędzy przed zakończeniem okresu lokaty. Banki zwykle naliczają odsetki po upływie określonego czasu, na jaki powierzysz im swoje pieniądze. To właśnie kapitalizacja sprawia, że tzw. oprocentowanie efektywne (rzeczywiste) jest inne niż nominalne, wyszczególnione w umowie. Załóżmy, że półroczna lokata ma nominalne oprocentowanie 6% rocznie. Po pół roku z każdych 100 zł otrzymamy 3 zł odsetek minus podatek. Po dodaniu ich do kapitału (w sumie 102,43 zł) po następnym półroczu otrzymasz 104,92 zł. Wniosek: efektywne oprocentowanie wyniosło więc 4,86%. Inaczej jest przy kredytach – tam efektywne oprocentowanie jest niższe od nominalnego i dlatego banki kuszą nim klientów w reklamach.

Lokata dynamiczna czy rentierska?

Banki mają w swojej ofercie także lokaty rentierskie umożliwiające wyciąganie odsetek np. co miesiąc lub co trzy. Rzadziej ostatnio pojawiają się lokaty z dzienną kapitalizacją. Są też lokaty dynamiczne, w których odsetki zależne są od okresu, po którym wyjmiesz swoje pieniądze.